Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dla Aniołów Biznesu

Regulamin

REGULAMIN LEWIATAN BUSINESS ANGELS


§ 1. Zasady Ogólne

1. Lewiatan Business Angels („LBA") jest projektem realizowanym przez Konfederację Lewiatan, którego celem jest kojarzenie przedsiębiorców poszukujących kapitału z inwestorami gotowymi zainwestować środki finansowe w przedsięwzięcia we wczesnej fazie rozwoju.
2. LBA jest zarządzane przez Operatora LBA, na mocy stosownej umowy podpisanej między Konfederacją Lewiatan, a Operatorem LBA.
3. Niniejszy regulamin określa zakres działalności LBA oraz zasady uczestnictwa w LBA.
4. LBA prowadzone jest zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

§ 2. Definicje

1. Inwestor - osoba fizyczna lub prawna, gotowa do inwestowania środków finansowych pochodzących z legalnych źródeł w Przedsięwzięcia pozyskane przez LBA, deklarująca minimalne zaangażowanie w takie przedsięwzięcie w wysokości 400 tys. zł, która zaakceptowała niniejszy Regulamin i podpisała Deklarację Inwestora LBA, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonała stosownych opłat, zdefiniowanych w § 5 niniejszego Regulaminu.
2. Przedsiębiorca - właściciel lub pomysłodawca Przedsięwzięcia poszukujący kapitału na rozwój w wysokości do 5.000.000,0 (słownie: pięć milionów) złotych.
3. Biznes Plan - szczegółowy opis Przedsięwzięcia.
4. Transakcja - transakcja polegająca na pozyskaniu przez Przedsiębiorcę od Inwestora finansowania na potrzeby Przedsięwzięcia, w szczególności poprzez podwyższenie kapitału zakładowego lub instrumenty dłużne konwertowalne na kapitał (włączając pożyczki od wspólników), lub obligacje zamienne na akcje, lub inne instrumenty kapitałowe.
5. Przedsięwzięcie, Projekt - projekt biznesowy lub przedsięwzięcie biznesowe znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju, charakteryzujące się wysokim ryzykiem. 

§ 3. Zakres działalności LBA

1. LBA udostępnia Przedsiębiorcom oraz Inwestorom platformę wymiany informacji oraz pośredniczy w kontakcie pomiędzy Przedsiębiorcami a Inwestorami. W szczególności, LBA świadczy następujące usługi:

  • 1.1. LBA dokonuje wstępnej analizy nadesłanych propozycji projektów inwestycyjnych oraz wyboru projektów, które  zostaną przedstawione Inwestorom.
  • 1.2. LBA przedstawia wybrane Projekty Inwestorom w postaci zaakceptowanej przez Przedsiębiorcę.
  • 1.3. LBA przedstawia Przedsiębiorcy listę Inwestorów, którzy wyrazili wstępne zainteresowanie inwestycją w dany Projekt („Lista Inwestorów"). W sytuacji, kiedy żaden z Inwestorów nie wyraził zainteresowania inwestycją w dany Projekt, LBA może rozpocząć poszukiwania finansowania dla Przedsiębiorcy wśród inwestorów nie związanych z LBA. 1.4. LBA organizuje pierwsze spotkanie inicjujące współpracę zainteresowanego Inwestora lub Inwestorów z Przedsiębiorcą („Skojarzenie") oraz proponuje treść umowy o zachowaniu poufności.
  • 1.5. Warunkiem podjęcia prac przez Konfederację Lewiatan mających na celu doprowadzenie do Skojarzenia Przedsiębiorcy z Inwestorem jest zawarcie Umowy o Doradztwo pomiędzy Przedsiębiorcą a Konfederacją Lewiatan, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 4. Warunki uczestnictwa Inwestora w LBA

1. Warunkiem przyjęcia do grona Inwestorów jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz przekazanie do LBA wypełnionej i podpisanej Deklaracji Inwestora LBA. Decyzję o nadaniu statusu Inwestora podejmuje Operator LBA.
2. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, Inwestor może zostać wykreślony z grona Inwestorów LBA.
3. Inwestorzy zobowiązani są zapewnić przedstawicielowi Doradcy obecność podczas podpisania Umowy Inwestycyjnej oraz wgląd w dokumentację transakcyjną,
4. Operator LBA nie doradza Inwestorom w zakresie oceny projektów inwestycyjnych i nie bierze odpowiedzialności za skutki ich ewentualnych decyzji odnośnie jakichkolwiek przedsięwzięć.
5. Wszelkie dane dotyczące Inwestorów LBA, w szczególności dane osobowe, są tajemnicą LBA i są przechowywane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 poniżej.
6. Operator LBA i Konfederacja Lewiatan nie będą przekazywać podmiotom trzecim danych dotyczących Inwestorów LBA i wykorzystają je jedynie na potrzeby LBA.
7. Niniejszy Regulamin nie zakazuje Konfederacji Lewiatan przekazywania informacji dotyczących. Zarejestrowanych Inwestorów w przypadkach, gdy organy administracji samorządowej lub państwowej, lub sąd arbitrażowy lub inne organy wymagają takich informacji w związku ze swoją działalnością.

§ 5. Warunki uczestnictwa Przedsiębiorców w LBA

1. Przedsiębiorcy rejestrują się w LBA poprzez wypełnienie formularza inwestycyjnego Projektu dostępnego na stronie www.lba.pl. Przedsięwzięcia wymagające dofinansowania przekraczającego kwotę 5.000.000,0 złotych będą rozpatrywane w trybie indywidualnym.
2. Przedsiębiorcy mają obowiązek przekazać LBA pełną wersję Biznes Planu planowanego przedsięwzięcia biznesowego oraz wersję skróconą nie będącą dokumentem poufnym i przygotowanym w sposób umożliwiający jego przekazanie zainteresowanym inwestorom.
3. Warunkiem skojarzenia Przedsiębiorcy z inwestorami jest zawarcie Umowy o Doradztwo pomiędzy Przedsiębiorcą a Konfederacją Lewiatan, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Przedsiębiorcy zobowiązani są do informowania LBA o postępach w negocjacjach z inwestorami przedstawionymi na Liście Inwestorów, w szczególności o fakcie i dacie podpisania wszelkich umów z inwestorami oraz o wartości Transakcji, w terminie 7 dni od daty Transakcji.
5. LBA nie doradza Przedsiębiorcom w procesie negocjowania warunków Transakcji i nie bierze odpowiedzialności za skutki ich ewentualnych decyzji odnośnie jakichkolwiek przedsięwzięć.
6. LBA zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji otrzymywanych od Przedsiębiorców, w szczególności nie przekazywania inwestorom danych o charakterze poufnym dotyczących planowanych przedsięwzięć biznesowych bez zgody autora projektu.

§ 6. Opłaty

1. Do dnia 31.12.2009 uczestnictwo Inwestorów w LBA jest bezpłatne.
2. Wprowadzenie opłaty członkowskiej od Inwestorów w wysokości nie przekraczającej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) rocznie po terminie 31.12.2009 nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o wprowadzeniu opłat zostanie przekazana listem poleconym lub pocztą kurierską na adres podany przez Inwestora w Deklaracji Inwestora LBA, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. .
3. Inwestor opłaca składkę członkowską z góry na okres kolejnych 12 miesięcy.
4. LBA pobiera od Przedsiębiorców wynagrodzenie z tytułu dokonanej Transakcji („Wynagrodzenie za Sukces").
5. Wysokość Wynagrodzenia za Sukces wynosi 5.0% wartości Transakcji.

Pliki do pobrania

Zgłoś projekt

KALENDARIUM

NEWSLETTER

Aby dostawać bieżące informacje ze strony www.lba.pl, podaj swój e-mail