Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dla pomysłodawców

Regulamin

REGULAMIN SIECI ANIOŁÓW BIZNESU

LEWIATAN BUSINESS ANGELS


§ 1. Zasady Ogólne

 

1.      Sieć Aniołów Biznesu Lewiatan Business Angels („LBA") jest przedsięwzięciem prowadzonym przez Konfederację Lewiatan dla realizacji jej celów statutowych, szczególności w postaci inspirowania inicjatyw gospodarczych i prowadzenia doradztwa, w tym dla nowopowstających przedsiębiorstw innowacyjnych (tzw. start-upów).

2.         LBA umożliwia kojarzenie podmiotów poszukujących kapitału z inwestorami, którzy są gotowi zainwestować środki finansowe w przedsięwzięcia biznesowe we wczesnej fazie rozwoju. 

3.         Niniejszy regulamin stanowi załącznik do Zarządzenia  Prezydent Konfederacji Lewiatan z dnia 20 stycznia 2017 r. i określa zakres działalności LBA oraz zasady uczestnictwa w LBA.

 

§ 2. Definicje

1.         Przedsięwzięcie - projekt lub przedsięwzięcie biznesowe zgłoszone do LBA przez Przedsiębiorcę lub Pomysłodawcę.

2.         Przedsiębiorca lub Pomysłodawca - podmiot posiadający prawa do Przedsięwzięcia poszukujący w LBA kapitału na rozwój, zarówno w postaci wkładu rzeczowego, jak i pieniężnej, w szczególności poprzez wniesienie kapitału przy zawiązaniu spółki, podwyższenie kapitału zakładowego lub zakup instrumentów dłużnych, w tym zamiennych na kapitał, udzielenie pożyczki lub poprzez inne instrumenty kapitałowe.

3.         Baza Przedsięwzięć LBA - baza Przedsięwzięć zgłoszonych do LBA przez Przedsiębiorców lub Pomysłodawców, które zostały pozytywnie ocenione przez Zarządzającego LBA.   

4.         Inwestor LBA - osoba fizyczna lub prawna wpisana przez Zarządzającego LBA na listę Inwestorów LBA.  

5.         Konfederacja - Konfederacja Lewiatan z siedzibą w Warszawie przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000053779.

6.         Zarządzający LBA - podmiot zarządzający LBA w imieniu i na rzecz Konfederacji. Informacja o Zarządzającym LBA podana jest na stronie www.lba.pl.

 

 

§ 3. Zakres działalności LBA

 

1.         LBA stanowi platformę wymiany informacji oraz pośredniczy w kontaktach pomiędzy Przedsiębiorcami i Pomysłodawcami a Inwestorami LBA.

2.         Konfederacja Lewiatan prowadzi Bazę Przedsięwzięć LBA zgłoszonych przez Przedsiębiorców, zarządzaną przez Zarządzającego LBA, który  umożliwia dostęp do niej Inwestorom LBA.

3.         Zarządzający LBA umożliwia przeprowadzenie prezentacji Przedsięwzięć Inwestorom LBA.

4.         Zarządzający LBA organizuje spotkania Inwestorów LBA z Przedsiębiorcami lub Pomysłodawcami.

 

§ 4. Warunki uczestnictwa Inwestora w LBA

1.         Warunkami niezbędnymi do uzyskania statusu Inwestora LBA jest gotowość inwestowania  własnych środków finansowych pochodzących z legalnych źródeł w Przedsięwzięcia, akceptacja niniejszego Regulaminu, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz uiszczenie opłat określonych w niniejszym Regulaminie.

2.         Nadanie statusu Inwestora LBA następuje z chwilą wpisania na listę Inwestorów LBA. Lista Inwestorów LBA jest poufna.

3.         Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1 Zarządzający LBA podejmuje decyzję w sprawie nadania statusu Inwestora LBA. Zarządzający LBA ma prawo odmówić przyjęcia danej osoby do grona Inwestorów LBA bez podawania przyczyn. W takim wypadku opłata rejestracyjna, o ile została uprzednio wniesiona, podlega zwrotowi.

4.         Każdemu Inwestorowi LBA Zarządzający LBA zapewnia możliwość:

a)      dostępu do Przedsięwzięć zarejestrowanych w Bazie Przedsięwzięć LBA,

b)      dostępu w ciągu roku kalendarzowego do nie mniej niż 10 (słownie: dziesięciu) wyselekcjonowanych Przedsięwzięć,

c)       udziału w nie mniej niż 4 (słownie: czterech) spotkaniach inwestorskich rocznie.

5.         Inwestor LBA może zostać skreślony z listy Inwestorów LBA w każdym przypadku, w którym Konfederacja uzna to za uzasadnione, w szczególności w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu. W przypadku skreślenia z listy Konfederacja dokonuje proporcjonalnego do upływu opłaconego okresu, zwrotu wniesionej opłaty rocznej.   

6.         Utrata statusu Inwestora LBA następuje z chwilą skreślenia z listy Inwestorów LBA.

7.         Inwestor LBA jest zobowiązany do niewykorzystywania informacji uzyskanych z racji wpisu na listę Inwestorów LBA, w tym informacji dotyczących Przedsięwzięć oraz szczegółów współpracy z Przedsiębiorcami i Pomysłodawcami w celach innych niż dokonywanie inwestycji w Przedsięwzięcia we własnym imieniu.

 

§ 5. Warunki uczestnictwa Przedsiębiorcy i Pomysłodawcy w LBA

 

1.         Przedsiębiorca lub Pomysłodawca rejestruje Przedsięwzięcie w LBA poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego Przedsięwzięcia dostępnego na stronie www.lba.pl  lub w inny uzgodniony z Zarządzającym LBA sposób.

2.         Zarządzający LBA informuje Przedsiębiorcę lub Pomysłodawcę o wyniku oceny Przedsięwzięcia. W przypadku pozytywnej oceny, po wpłynięciu od Przedsiębiorcy opłaty określonej w niniejszym Regulaminie, Zarządzający LBA umieszcza dane Przedsięwzięcie w Bazie Przedsięwzięć LBA na okres 12 miesięcy.

3.         Przedsiębiorca lub Pomysłodawca ma możliwość, po uzyskaniu odpowiedniej oferty ze strony Zarządzającego LBA, do zawarcia dodatkowych umów z Konfederacją w zakresie doradztwa.  W takim wypadku Przedsięwzięcie nie jest umieszczane Bazie Przedsięwzięć LBA, a stosowna opłata - o ile została wniesiona- zostaje zaliczona na poczet innych należnych płatności. Umowa w zakresie doradztwa może obejmować ponadto możliwość prezentacji Przedsięwzięcia na spotkaniu z Inwestorami LBA.


§ 6. Opłaty

1.    Oplata rejestracyjna:

a.    od Przedsiębiorców i Pomysłodawców:
250,00 (dwieście pięćdziesiąt) złotych netto za okres 12 miesięcy obecności Przedsięwzięcia w Bazie Przedsięwzięć;

b.    od Inwestorów LBA będących osobami fizycznymi:
400,00 (czterysta) złotych netto za okres 12 miesięcy obecności na liście Inwestorów LBA;

c.    od Inwestorów LBA będących osobami prawnymi:
2000,00 (dwa tysiące) złotych netto za okres 12 miesięcy obecności na liście Inwestorów LBA .

2.    Opłaty za kolejne 12-miesięczne okresy obecności na liście Inwestorów LBA wnoszone są w identycznej wysokości, jak opłaty rejestracyjne.

3.    Opłaty za doradztwo ekonomiczne i organizacyjne od Przedsiębiorców i Pomysłodawców wnoszone są według indywidualnej umowy.

4.    Opłaty, o których mowa w niniejszym paragrafie, powiększone o należną  stawkę VAT, dokonywane są na podstawie faktur VAT wystawianych przez Konfederację Lewiatan.

 

 § 7. Odpowiedzialność

1.         Konfederacja, w tym Zarządzający LBA nie ponoszą odpowiedzialności wobec Przedsiębiorcy lub Pomysłodawcy za niepozyskanie inwestora dla zgłoszonego Przedsięwzięcia.   

2.         Konfederacja, w tymi Zarządzający LBA nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podjętych przez Inwestorów LBA lub Przedsiębiorców lub Pomysłodawców decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność Konfederacji, w tym Zarządzającego LBA jest wyłączona zarówno w sytuacji, w której Inwestor LBA podjął decyzję o zainwestowaniu w Przedsięwzięcie, jak również sytuacji, w sytuacji w której Inwestor LBA nie zdecydował się zainwestować w Przedsięwzięcie.

3.         Konfederacja, w tymi Zarządzający LBA nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność lub aktualność danych przekazywanych przez Inwestorów LBA lub Przedsiębiorców i Pomysłodawców.

4.         Wszelkie dane osobowe dotyczące Inwestorów LBA, Przedsiębiorców i Pomysłodawców są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i nie są udostępniane podmiotom spoza grona Inwestorów LBA, Przedsiębiorców i Pomysłodawców, chyba że co innego wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, prawomocnego wyroku sądowego lub decyzji organu administracji.  


§ 8. Postanowienia końcowe


1.         Konfederacja publikuje regulamin na stronie www.lba.pl

2.         Konfederacja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

3.         Inwestorzy LBA oraz Przedsiębiorcy lub Pomysłodawcy, których Przedsięwzięcia znajdują się w Bazie Przedsięwzięć LBA będą powiadamiani o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną.

4.         W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, Inwestor LBA lub Przedsiębiorca lub Pomysłodawca w terminie jednego miesiąca od otrzymania informacji o zmianach mogą złożyć Konfederacji lub Zarządzającemu LBA pisemne lub mailowe oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, skutkuje skreśleniem odpowiednio Inwestora LBA z listy Inwestorów LBA lub usunięciem Przedsięwzięcia z Bazy Przedsięwzięć LBA i proporcjonalnym zwrotem wniesionej opłaty. Brak oświadczenia o braku akceptacji Regulaminu jest równoznaczny z akceptacją nowej treści Regulaminu. 

5.         Niniejszy Regulamin wchodzi z życie z dniem 20 stycznia 2017 r. i zastępuje dotychczasowy Regulamin.

Pliki do pobrania

Zgłoś projekt Zostań inwestorem

KALENDARIUM